Cele

 1. Wspieranie leczenia chorób nowotworowych, w tym mięsaków (Sarcoma), zgodnego ze światowymi standardami:
  • współpracę z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na mięsaki.
 2. Działalność na rzecz zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom:
  • udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na mięsaki, pozostającym w trudnej sytuacji finansowej;
  • pozyskiwanie środków na pomoc chorym na mięsaki w zakresie leczenia i rehabilitacji poprzez poszukiwanie sponsorów;
  • organizowanie grup wsparcia i samopomocy.
 3. Wspieranie ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin.
 4. Prowadzenie działalności o charakterze edukacyjno-szkoleniowym mającej na celu przybliżenie społeczeństwu problematyki związanej z chorobami nowotworowymi, w tym mięsakami:
  • organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się problematyką nowotworową w tym mięsakami;
  • udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi;
  • upowszechnianie wiedzy o mięsakach i najnowszych sposobach: profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia;
  • inicjowanie akcji, związanych z diagnostyką mięsaków.
 5. Nawiązywanie kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą:
  • współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz walki z nowotworami;
  • występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji systemu opieki zdrowotnej;
  • współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie adresuje swoją działalność statutową do całego społeczeństwa, w szczególności zaś do wszystkich chorych na mięsaki i ich rodzin.