Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY CHORYM NA MIĘSAKI „SARCOMA”
TEKST JEDNOLITY Z DNIA 02.10.2015 roku

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki „SARCOMA”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień niniejszego
statutu.
§ 2
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.
§ 3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
naczelnych Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może podejmować działania poza
granicami kraju.
3. Stowarzyszenie nie może powoływać jednostek terenowych.
§ 4
1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami.
2. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, realizujących
podobne cele statutowe, na zasadach pełnej autonomii.
§ 5
1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia spraw i realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może zlecać realizację zadań osobom fizycznym i innym podmiotom, a także
korzystać z pomocy wolontariuszy.
§ 6
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po zarejestrowaniu Stowarzyszenia
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na ogólnych zasadach, określonych
w odrębnych przepisach.
2. Decyzję o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o jej formie
i zakresie podejmuje Zarząd w postaci jednomyślnej uchwały.
3. Dochód z działalności gospodarczej służyć będzie wyłącznie realizacji celów statutowych
i nie będzie mógł być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
§ 7
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci według wzorów, uchwalonych przez
Walne Zebranie Członków, a zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.
2. Stowarzyszenie używa znaków graficznych, których wzór ustali Zarząd. Znaki te nie mogą
być używane przez inne podmioty.
3. Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w wybranych językach obcych.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony
zdrowia obywateli, w tym:
a) wspierania leczenia chorób nowotworowych, w szczególności mięsaków (SARCOMA),
z zachowaniem światowych standardów,
b) zapewniania wszelkiej pomocy medycznej i prawnej chorym na mięsaki i ich rodzinom,
c) udzielania pomocy społecznej chorym na mięsaki, znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji
materialnej,
d) wspierania ochrony praw chorych na mięsaki i ich rodzin,
e) przybliżenia społeczeństwu problematyki, związanej z chorobami nowotworowymi,
a zwłaszcza mięsakami.
§ 9
Stowarzyszenie może realizować swoje cele poprzez podejmowanie następujących działań:
a) współpracę z ośrodkami klinicznymi, leczącymi chorych na mięsaki,
b) organizowanie szkoleń, spotkań ze specjalistami, zajmującymi się problematyką nowotworową,
w tym mięsakami,
c) udział w imprezach, organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi,
d) upowszechnianie wiedzy o mięsakach i najnowszych sposobach profilaktyki, diagnostyki
oraz leczenia,
e) inicjowanie akcji, związanych z diagnostyką mięsaków,
f) udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej w zakresie leczenia i rehabilitacji chorym na
mięsaki, pozostającym w trudnej sytuacji finansowej,
g) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na pomoc chorym na mięsaki w zakresie
leczenia i rehabilitacji,
h) organizowanie grup wsparcia i samopomocy,
i) współdziałanie z władzami, instytucjami, oraz organizacjami, wspierającymi działalność
Stowarzyszenia,
j) występowanie z wnioskami i petycjami do Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji
systemu opieki zdrowotnej,
k) współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami, działającymi na rzecz walki
z nowotworami,
l) członkostwo w krajowych i zagranicznych federacjach, skupiających organizacje z obszaru
ochrony zdrowia,
m) nawiązywania kontaktów z podobnymi instytucjami i organizacjami w kraju i za granicą,
n) dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji członków Stowarzyszenia w zakresie leczenia
mięsaków.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia
§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zadeklaruje
chęć działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, instytucja
lub organizacja, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji
celów Stowarzyszenia. Członek wspierający, nie będący osobą fizyczną, działa w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność
statutową i rozwój idei, propagowanych przez Stowarzyszenie lub w inny, szczególny
sposób oddała zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały,
podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia pisemnej deklaracji
przez osobę fizyczną lub prawną.
5. Godność członka honorowego nadawana jest w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
na wniosek Zarządu lub na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
§ 12
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszystkich kwestiach, dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
d) korzystania z dorobku, urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
e) udziału w pracach, szkoleniach, imprezach i innych przedsięwzięciach, organizowanych
przez Stowarzyszenie,
f) wysuwania postulatów wobec władz Stowarzyszenia,
g) otrzymywania od władz Stowarzyszenia pomocy w realizacji zadań statutowych,
h) korzystania z innych uprawnień, wynikających ze statutu, uchwał i działalności
Stowarzyszenia,
i) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
b) branie czynnego udziału w realizacji statutowych działań Stowarzyszenia,
c) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
d) regularnego opłacania składek.
§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
Mogą brać udział we władzach Stowarzyszenia jedynie z głosem doradczym.
2. Poza wskazanymi w ust. 1 ograniczeniami, członkowie wspierający i honorowi zachowują
takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
3. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej na piśmie Zarządowi,
b) skazania członka prawomocnym orzeczeniem sądu na karę dodatkową w postaci pozbawienia
praw publicznych, jak również skazania za przestępstwo popełnione z niskich pobudek
lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
d) śmierci członka,
e) wykluczenia ze Stowarzyszenia zgodnie z § 14 ust. 2‒5 statutu.
2. Członek może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia i skreślony z listy członków z powodu:
a) działalności sprzecznej ze statutem lub przepisami prawa,
b) działalności na szkodę Stowarzyszenia,
c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
d) braku przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
3. Decyzję o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w formie uchwały.
Wykluczenie może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu członka o zaistnieniu przyczyny
wykluczenia oraz o zamiarze wykluczenia. Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu należy
w miarę możliwości wysłuchać członka Stowarzyszenia, którego dotyczyć ma uchwała.
4. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
5. W przypadku skazania członka prawomocnym orzeczeniem Sądu, na karę dodatkową
w postaci pozbawienia praw publicznych, jak również skazania za przestępstwo popełnione
z niskich pobudek lub czynu godzącego w dobre imię Stowarzyszenia, członkostwo ustaje
z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego. Skreślenia z listy członków
dokonuje Zarząd bez konieczności podejmowania uchwały o wykluczeniu.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej „Walnym Zebraniem Członków”,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków
w głosowaniu jawnym, uchwałą podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
1/5 członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie Członków może postanowić
o wyborze członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata licząc od dnia ich wyboru, jednakże
po upływie wskazanego okresu członkowie pełnią swoje funkcje do czasu odbycia się
Walnego Zebrania Członków i wyboru nowych członków organów.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie.
4. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu bądź Komisji Rewizyjnej przed
końcem kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie danego organu. Przyjęcie nowego członka wymaga jednomyślnej
uchwały pozostałych członków. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu
organu władzy.
5. Członkowie Zarządu mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji. Wniosek
o ustąpienie musi przyjąć Prezes Zarządu.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dobrowolnie ustąpić z pełnionej przez siebie funkcji.
7. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie
jego mandatu w tym organie.
§ 17
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków
§ 18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym zwyczajni członkowie
Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i członkowie honorowi uczestniczą w Walnym Zebraniu
Członków jedynie z głosem doradczym.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 19
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, najpóźniej
do końca pierwszego kwartału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, bądź
w terminie 1 miesiąca od wystąpienia z pisemną inicjatywą jego zwołania przez:
a) co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
b) Komisję Rewizyjną.
3. W przypadku nie wywiązania się przez Zarząd z obowiązku zwołania Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków, bądź Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w terminie
określonym w ust. 2, organem uprawnionym do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna w terminie
30 dni od upływu terminu, wskazanego w ust 1. i 2.
4. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków jest zobowiązany powiadomić uczestników
o miejscu, terminie oraz projekcie porządku dziennego Walnego Zebrania Członków co najmniej
na 14 dni przed terminem jego odbycia listem poleconym lub pocztą elektroniczną,
zgodnie z deklaracją członka.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni
od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.
§ 20
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów przy obecności:
a) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
b) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 15 minut później niż pierwszy
termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania,
c) w przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego
Walnego Zebrania Członków.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) ustalanie kierunków działania i programu działalności Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem postanowień
§ 16 pkt 4 statutu (prawo kooptacji);
e) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
f) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
g) rozpatrywanie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i wniosków zgłoszonych na Walnym
Zebraniu Członków,
h) rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu, zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną,
bądź co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
j) ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz,
k) uchwalanie programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
l) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia,
m) zatwierdzanie decyzji Zarządu w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
przekraczających jednorazowo kwotę 50 000 zł.
§ 22
1. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego przez organ zwołujący porządku
obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony
bądź rozszerzony, z wyjątkiem punktów dotyczących zmian statutu, bądź rozwiązania
Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków, po jego otwarciu przez członka organu zwołującego, wybiera
zwykłą większością głosów Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta.
Zarząd
§ 23
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie
Członków, w tym Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa i Skarbnika. W uchwale o powołaniu
Walne Zebranie Członków określa również funkcję poszczególnych członków Zarządu.
2. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Ze
swej działalności jest zobowiązany złożyć sprawozdanie na Zwyczajnym Walnym Zebraniu
Członków.
§ 24
1. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej lub przestępstwo skarbowe.
2. Wybór na członka Zarządu osoby dokonany wbrew postanowieniom ust. 1 jest nieważny.
Wystąpienie okoliczności, o której mowa w ust. 1 w trakcie trwania kadencji Zarządu jest
równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego okoliczność ta dotyczy.
§ 25
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał i zwoływane są przez Prezesa,
Wiceprezesa bądź innego upoważnionego członka Zarządu. W posiedzeniach Zarządu mogą
brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby spośród oraz spoza Stowarzyszenia.
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy
członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych, przekraczających kwotę 5.000 zł wymagane są podpisy dwóch członków
Zarządu działających łącznie. Poniżej tej kwoty wymagany jest podpis jednego z członków
Zarządu.
5. Zarząd może powoływać swych pełnomocników do specjalnych zadań.
6. Zarząd do prowadzenie spraw Stowarzyszenia może tworzyć biura i zatrudniać pracowników.
7. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składa Prezes jednoosobowo.
§ 26
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) realizacja uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków,
e) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
f) sporządzanie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia,
g) zatrudnianie osób do prowadzenia prac Stowarzyszenia,
h) ustalanie zasad wynagradzania osób, zatrudnionych do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
i) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
j) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
k) realizacja planu i budżetu,
l) uchwalanie regulaminów, przewidzianych w statucie,
m) ustalanie wysokości składek członkowskich,
n) przyjmowania członków zwyczajnych i wspierających oraz prowadzenie ewidencji wszystkich
członków,
o) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie naruszenia
przez członków Stowarzyszenia obowiązków, wynikających ze statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia, oraz sporów powstałych między członkami Stowarzyszenia na tle praw
i obowiązków, wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia,
p) podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach
krajowych i zagranicznych,
r) podejmowanie decyzji o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej
oraz o zakresie prowadzenia tej działalności.
§ 27
1. Zarząd może nakładać na członków następujące kary:
a) upomnienie,
b) wykluczenie ze Stowarzyszenia z powodu naruszenia postanowień statutu,
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego.
2. Od orzeczenia Zarządu w sprawie kar przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia o karze.
Komisja Rewizyjna
§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad
jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 członków, wybieranych przez Walne Zebranie
Członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza. Walne Zebranie Członków
w uchwale o powołaniu określa również funkcję poszczególnych członków Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
6 miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w obecności co najmniej dwóch jej członków,
zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
§ 29
1. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
a) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia,
b) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane
z oskarżenia publicznego, lub przestępstwo skarbowe.
2. Wybór na członka Komisji Rewizyjnej osoby dokonany wbrew postanowieniom ust. 1 jest
nieważny. Wystąpienie okoliczności, o której mowa w ust. 1 w trakcie trwania kadencji Komisji
Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka, którego okoliczność ta
dotyczy.
§ 30
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.
2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
3. W celu realizacji zadań kontrolnych, każdy z członków Komisji Rewizyjnej ma prawo:
a) wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia;
b) żądania od członków Stowarzyszenia i członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień;
c) brania udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna ma obowiązek przedstawienia na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków
sprawozdania ze swej działalności oraz złożenia wniosku o udzielenie, bądź nieudzielenie
Zarządowi, absolutorium z działalności.
5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia,
Komisja Rewizyjna ma prawo:
a) występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z przeprowadzonej kontroli,
w szczególności o podjęcie przez Zarząd stosownych uchwał,
b) wystąpienia do Zarządu z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
c) zwołania Walnego Zebrania Członków w przypadku nie wywiązywania się przez Zarząd
z jego statutowych obowiązków.
Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia i fundusze
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) środki pieniężne,
b) fundusze,
c) nieruchomości oraz ruchomości, będące własnością Stowarzyszenia,
d) inne prawa majątkowe.
2. Poza pogotowiem kasowym środki pieniężne mogą być gromadzone wyłącznie na rachunku
bankowym Stowarzyszenia. Zarząd dysponuje zaliczkami na finansowanie bieżących zobowiązań
Stowarzyszenia.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebra nie Członków.
5. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów, pracownicy oraz osoby bliskie.
§ 32
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy, spadki, subwencje, dotacje, refundacje lub innego rodzaju przysporzenia
majątkowe, poczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami przez krajowe i zagraniczne
osoby fizyczne i prawne,
c) majątek ruchomy i nieruchomy,
d) prawa majątkowe oraz pożytki i dochody z tych praw,
e) dochody ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji, organizowanych przez Stowarzyszenie
lub na jego rzecz,
f) dochody z odsetek od środków, posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych,
g) dochody z inwestycji w papiery wartościowe,
h) działalność gospodarcza.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni
od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej oraz dochód z majątku Stowarzyszenia przeznaczany
jest wyłącznie na realizację celów statutowych, i nie może być przeznaczony do podziału
między członków Stowarzyszenia.
§ 33
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Stowarzyszenie może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami działalność gospodarczą w przedmiocie:
1) Wydawanie książek (58.11.Z),
1) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
2) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
3) Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
4) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (18.13.Z),
5) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
6) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(70.22.Z),
7) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie klasyfikowana
(74.90.Z),
8) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
9) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z),
10) Działalność fotograficzna (74.20.Z),
11) Działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),
12) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
13) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność
wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),
14) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
(59.11.Z),
15) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
(59.12.Z),
16) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
nie klasyfikowana (82.99.Z),
17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),
18) Działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),
19) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
20) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(63.11.Z),
21) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
22) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),
23) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
(73.12.C),
24) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D).
§ 34
Ustępujący członkowie Zarządu obowiązani są niezwłocznie przekazać nowo wybranym członkom
wszystkie prowadzone sprawy, w tym wszelkie dokumenty i składniki majątkowe Stowarzyszenia.
Przekazanie mienia i dokumentów odbywa się protokolarnie.
Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia
§ 35
1. Zmiana statutu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały większością
2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o zmianę statutu ma prawo zgłosić Zarząd, Komisja Rewizyjna lub co najmniej
15 członków, obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje komisję likwidacyjną
i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na rzecz innej organizacji, nie
działającej dla zysku (non profit), i realizującej cele, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.
§ 36
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia przy zastosowaniu przepisów ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 37
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy prawa o stowarzyszeniach.